Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
 • Všeobecné obchodní podmínky
  Petra Peška
  Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41
  Identifikační číslo: 02289512
  DIČ: CZ6107130227
  zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j. ŽÚ118420134
  (dále jen „Prodávající“)
  pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
  www.dlata.eu
  Kontaktní údaje Prodávajícího:
  Adresa pro doručování: Petr Pešek
  Kameničky 40
  539 41 Kameničky
  (dále jen „Kontaktní adresa“)
  Adresa elektronické pošty: info@dlata.eu (dále jen „Kontaktní email“)
  Telefon: (+420) 608 835 880 (dále jen „Kontaktní telefon“)

 

 • 1. Úvodní ustanovení
  1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského
  zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup
  v internetovém obchodě „Řezbářská dláta Kirschen, Pfeil, Robert Sorby
  prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese
  www.dlata.eu (dále rovněž jen „webové rozhraní “) provozovaném Prodávajícím.
  1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti
  Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též
  potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto
  obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní
  podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem
  nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou
  přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních
  podmínek.
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za
  „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o
  poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek).
  Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
  smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně
  dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém
  rozhraní a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace,
  reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na
  vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro
  sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.
  1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené
  zákonem občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č.
  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná
  při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého
  samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, se použijí Všeobecné
  obchodí podmínky pro velkoobchod.
  1.7. "Spotřebitelům náleží právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze
  smlouvy. Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, spor ze
  smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, má spotřebitel právo obrátit se s tímto
  sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz) za účelem mimosoudního
  řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může kupující, který je spotřebitelem,
  uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil právo,
  které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu."

 

 • 2. Vymezení pojmů
  2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit
  prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se
  rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
  2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
  mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem
  nebo s ním jinak jedná.
  2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní.
  Kupující je také Uživatelem.
  2.4. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou řezbářská, truhlářská
  a soustružnická dláta, nože, pily, brusné kameny, jakož i odborná literatura,
  příslušenství a další zboží zobrazované na webovém rozhraní.

 

 • 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  3.1. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Kupující provádí objednávání
  zboží:
 • bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového
  rozhraní (vyplněním formuláře či jinak) nebo
 • prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním
  objednávky na Kontaktní email Prodávajícího nebo
 • prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním
  telefonu Prodávajícího.
  3.2. Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu)
  musí obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží)
  a počet kusů zboží a osobní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro
  doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
  3.3. Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené
  registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze
  svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen
  uživatelský účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné využití
  uživatelského účtu třetími osobami.
  3.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj
  uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své
  povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
  3.5. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení
  cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně
  DPH), cel a dalších poplatků. Uvedené ceny nezahrnují ceny a náklady za
  balení, dopravu nebo dodání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech
  spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové
  rozhraní a čl. 4 těchto obchodních podmínek, přičemž v případě rozporů má
  přednost cena ve webovém rozhraní. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je
  zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní
  uvedeno výslovně jinak).
  3.6. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti
  po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží
  poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže
  Prodávající uvede výslovně jinak.
  3.7. Možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně s Kupujícím
  sjednaných podmínek je zachována.
  3.8. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a
  nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření
  smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není
  povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. Nabídka
  označená jako „akční“ platí do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové
  nabídky uvedené ve webovém rozhraní nebo do odvolání nabídky nebo do
  další aktualizace nabídky.
  3.9. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář (nebo uvede příslušné
  informace při telefonické nebo emailové komunikaci) ve webovém rozhraní.
  3.10. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a
  měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost
  Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé před a při zadávání dat do
  objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko
  „Dokončit objednávku zavazujécé k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány
  za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
  Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
  Kupujícího uvedenou v objednávce nebo v jeho uživatelském účtu (v případě
  rozporů má přednost adresa v objednávce; dále jen „elektronická adresa
  Kupujícího“), přičemž platí, že pokud není uvedeno v potvrzení jinak, toto
  potvrzení není samo o sobě přijetím (akceptací) objednávky ve smyslu těchto
  obchodních podmínek, tedy není uzavřením kupní smlouvy.
  3.11. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení
  objednávky nebo ověření totožnosti Kupujícího (například písemně, faxem či
  telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby Kupujícího Kupujícím na
  výzvu Prodávajícího potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou
  a kupní smlouva nevznikne. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména
  neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je
  Prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet. Objednávku, která nesplňuje
  podstatné náležitosti, je Prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet)
  nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí
  má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
  3.12. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je
  uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí
  objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a
  to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak
  úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho,
  co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o
  obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po
  tomto potvrzení následovat samostatně.
  3.13. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to
  zejména s osobami, které dříve porušily kupní smlouvu (včetně obchodních
  podmínek).
  3.14. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní
  smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na
  dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na
  internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Tyto
  náklady se neliší od základní sazby.
  3.15. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v
  objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného
  přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v
  objednávce.
  3.16. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení
  ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající
  povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani
  v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních
  podmínek.
  3.17. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém
  rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí
  se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.
  3.18. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky
  nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese
  Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím dle odst. 3.13 jsou
  závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit.
  V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude
  expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená
  s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

 

 • 4. Platební a dodací podmínky
  4.1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také
  náklady spojené s balením a dodáním zboží, jejichž výše je uvedená ve
  webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí. Není-li
  uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady spojené s
  dodáním zboží.
  4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších
  způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:
 • v hotovosti při platbě na dobírku
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.2900494148 vedený u Fio
  banky a.s. (dále jen „Účet Prodávajícího“)
  Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby
  úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou
  uvedeny v přijetí objednávky.
  4.3. Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další
  platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).
  4.4. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR), ceny jsou
  přepočítány kurzem uvedeným ve webovém rozhraní obchodu ke dni objednávky.
  4.5. Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou
  platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad
  5.000,- Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé
  ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1
  občanského zákoníku se nepoužije).
  4.6. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
  bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření
  kupní smlouvy.
  4.7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží
  společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě
  bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
  připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými
  právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě
  kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně
  z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po
  uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu
  Kupujícího.
  4.9. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku nebo při osobním
  převzetí zboží expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při
  platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 3
  pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání
  objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.
  4.10. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném
  datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin
  (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho
  cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se
  plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré
  závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající
  právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude
  Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti
  uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený
  mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány
  k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu
  nesdělí), a to do 10 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
  4.11. Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní
  způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen
  Prodávajícím v přijetí objednávky.
  4.12. Osobní převzetí zboží na Kontaktní adrese Prodávajícího a osobní prohlídka vzorků
  je možná pouze po předchozí domluvě.
  4.13. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou
  uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce
  Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.
  4.14. V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy
  v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu
  nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u
  Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem
  500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších
  nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a
  dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  4.15. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
  nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené
  s takovým doručováním.
  4.16. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení
  zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží
  Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany
  Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí
  zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné
  závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít
  zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží.
  Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré
  náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky
  již není možná.
  4.17. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
  zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží
  převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
  Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující
  povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla,
  když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

 

 • 5. Odstoupení od kupní smlouvy
  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze
  mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno
  podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které bylo po
  dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a dále o dodávce zvukové nebo
  obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Kupující porušil
  jejich původní obal.
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní
  smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 19
  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od
  převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve
  lhůtě dle předcházející věty, a to na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny
  Prodávajícího nebo do sídla či místa podnikání Prodávajícího či na Kontaktní email
  Prodávajícího.
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek
  se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak
  než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dnů od odstoupení od kupní
  smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla
  či místa podnikání Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno
  nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu.
  5.4. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li
  vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o
  odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet,
  osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Vyjádření rovněž musí
  obsahovat kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu Kupujícího.
  5.5. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Kupujícím dle odst. 5.3 obchodních podmínek
  je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem
  zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
  5.6. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které
  od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od
  odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to (i) stejným způsobem, jakým je od
  Kupujícího přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Kupující požadoval, (iii) přičemž ale
  vždy i zasláním na jím sdělený bankovní účet nebo účet, ze kterého byly prostředky
  poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 10 dnů od odstoupení
  Prodávajícímu nesdělí), s čímž Kupující tímto vyslovuje svůj souhlas za podmínky,
  že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Odstoupí-li Kupující od
  kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
  Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
  Prodávajícímu odeslal.
  5.7. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající
  nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
  nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  5.8. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno,
  opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok
  na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající
  oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a
  nákladů na dodání zboží.
  5.9. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k
  jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v
  důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání
  zboží.
  5.10. Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od
  kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží
  navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn
  započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní
  cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.
  5.11. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní
  smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu
  bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého
  byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů
  od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.
  5.12. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena
  s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kteroukoli
  stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím
  vrátit i poskytnutý dárek.

 

 • 6. Odpovědnost za vady
  6.1. Práv Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy
  (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174
  občanského zákoníku).
  6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se
  vada v době 6 měsíců od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že vada existovala
  již při převzetí. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující
  zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
  vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s
  ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému
  se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
  byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  6.3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci obchodních podmínek a záruka za
  jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší
  cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
  zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  6.4. Podmínky pro uplatnění práv z vadného plnění obsahuje Reklamační řád.

 

 • 7. Ochrana osobních údajů
  7.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete Ochana osobních údajů e-shopu dlata.eu
  7.2. Prodávající prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  pod registračním číslem 00050377.

 

 • 8. Doručování
  8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou
  musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně
  nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby
  odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v
  jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi
  stranami.
  8.2. Zpráva je doručena:
 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí
  pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též
  odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj
  zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím
  lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky,
  dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se
  adresát o uložení nedozvěděl.

 

 • 9. Závěrečná ustanovení
  9.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní
  smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah
  se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
  obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší
  míru ochrany.
  9.2. V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a
  obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah
  řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých
  technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového
  rozhraní.
  9.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob
  do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
  Uživatel a Kupující nesmí při využívání webového rozhraní používat mechanismy,
  programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv
  na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat
  systém, nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
  umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo
  další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části
  či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením
  či účelem. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo při jejím
  podání a vyřizování budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo
  telefonické komunikace.
  9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a
  činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu
  provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování
  předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce
  (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a
  jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících
  se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní
  inspekce (http://www.coi.cz/), v případě potravinářského zboží Státní zemědělská a
  potravinářská inspekce (http://www.szpi.gov.cz). Dozor nad ochranou osobních
  údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).
  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím
  své výše uvedené emailové adresy, případně se může Kupující obracet na zájmová
  sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající
  není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové
  dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).
  9.5. Obsah webových stránek Prodávajícího, všechny na nich materiály (texty,
  fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační
  letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto
  obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Prodávajícího a mohou být
  chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Kupujícím a Uživatelem
  měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli
  účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo
  bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při
  nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č.
  121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení
  výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními
  známkami příslušných vlastníků.
  9.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo
  nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele),
  nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož
  smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
  nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
  ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují
  písemnou formu.
  9.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována
  Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení
  těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek
  Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních
  podmínek poskytne Prodávající Kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v
  elektronické podobě zasláním emailem)
  9.8. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2
  občanského zákoníku).
  9.9. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností
  Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů
  "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Kupujícího a
  Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového
  rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o
  užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy
  na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely
  vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě,
  určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání
  internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, budeli
  to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto
  informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s
  jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového
  rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném
  nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že
  nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním
  webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich
  společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
  9.10. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a
  povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti
  vznikly.
  9.11. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne Prodávající
  Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
  Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018

 

Profesionální nástroje pro řezbáře, truhláře, tesaře, soustružníky, ... od světoznámých firem.

         

© Copyright 2013 - 2023 Dlata.eu
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz